Kiện toàn hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện

               SỞ Y TẾ  HẢI PHÒNG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN LÃO
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Số:      /QĐ-BV                                     An Lão, ngày 02 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN LÃO

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Căn cứ Quyết định 453/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy biên chế viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng KHTH Bệnh viện đa khoa An Lão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện An Lão gồm các ông (bà) có tên sau:

1.

BSCKII Vũ Văn Vui

- Giám đốc bệnh viện  

- Chủ tịch Hội đồng;

2.

BSCKI Phạm Đình Phô

- PGĐ BV phụ trách hệ Nội

- Phó chủ tịch HĐ;

3.

BSCKII Phạm An Hiện

- PGĐ BV phụ trách hệ Ngoại

- Phó chủ tịch HĐ;

4.

CN Nguyễn Thị Châm

- PGĐ BV phụ trách Hậu cần

- Thành viên HĐ;

5.

CN Phạm Thị Lộc

- Trưởng phòng Điều dưỡng

- Thư ký Hội đồng;

6.

BSCKI Phạm Xuân Thịnh

- Trưởng khoa Nội

- Thành viên HĐ;

7.

BSKI Đỗ Thị Hồng Phê

- Trưởng khoa HSCC

- Thành viên HĐ;

8.

BSCKI Đinh Trọng Du

- Trưởng khoa Ngoại

- Thành viên HĐ;

9.

BSCKI Nguyễn Thị Mai Quế

- Trưởng khoa Sản

- Thành viên HĐ;

10.

 BSKI Cao Trung Dũng

- Trưởng khoa LCK

- Thành viên HĐ;

11.

 DSCKI Đào Bá Quý

- Trưởng khoa Dược

- Thành viên HĐ;

12.

 BSCKI Nguyễn Quốc Sơn

- Trưởng khoa Mắt

- Thành viên HĐ;

13.

 BS Trần Quốc Bốn

- Trưởng Cơ sở điều trị II

- Thành viên HĐ;

14.

 BSCKI Phạm Thị Hòe

- Trưởng khoa Cận lâm sàng

- Thành viên HĐ;

15.

 BSCKI Nguyễn Thị Hồng Huế

- Trưởng khoa Khám bệnh

- Thành viên HĐ;

16.

 BS Nguyễn Thị Thủy

- Trưởng khoa Truyền nhiễm

- Thành viên HĐ;

17.

 BSCKI Nguyễn Thị Phiến

- Trưởng khoa Nhi

- Thành viên HĐ;

18.

 BS Hoàng Tuấn Tiến

- Trưởng khoa YHCT

- Thành viên HĐ;

19.

 CN Nguyễn Thị Phượng

- Phụ trách phòng TCCB

- Thành viên HĐ;

20.

 CN Vương Đức Toàn

- Trưởng phòng HCQT

- Thành viên HĐ;

21.

 CN Hoàng Minh Đông

- Trưởng phòng Vật tư TBYT

- Thành viên HĐ;

22.

 CN Nguyễn Văn Dũng

- Phó trưởng phòng KHTH

- Thành viên HĐ;

23.

 CN Phùng Thị Phương Thảo

- Trưởng khoa KSNK

- Thành viên HĐ;

24.

 CN Đỗ Quang Thao

- Trưởng phòng TCKT

- Thành viên HĐ.

Điều 2.  Chức năng - Nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý CLBV:

a) Phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các vấn đề chất lượng cần ưu tiên và đề xuất các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh với Giám đốc bệnh viện;

b) Giúp Giám đốc triển khai bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của Bệnh viện;

c) Tổ chức thực hiện việc áp dụng bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện. Triển khai các hoạt động bảo đảm và cải tiến chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo kết quả hoạt động với Giám đốc bệnh viện và cấp trên theo quy định;

d) Hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa phòng để triển khai các hoạt động bảo đảm cải tiến chất lượng do Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

Điều 3. Các ông bà có tên tại Điều 1, các khoa, phòng trong bệnh viện chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;

- Lưu VT.

                                                                         

                                                                       BSCKII Vũ Văn Vui

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 1 263
  • Tất cả: 187259
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !