Danh sách chứng chỉ hành nghề
STT MA_KHOA
MANHANVIEN
TEN_NHANVIEN
TEN_VIETTAT
GIOI_TINH
NGAY_SINH
DIA_CHI
DIEN_THOAI
EMAIL
HOCHAM_HOCVI
MA_CHUYENNGANH LOAI
CHUCDANH
MACCHN
NGAYCAP_CCHN
NOICAP_CCHN
TUNGAY
DENNGAY
VANBANGCM THOIGIAN_DK THOIGIAN_NGAY THOIGIAN_TUAN CHUNGCHI_KHAC KHOA_BOPHAN
1 K03 002183 Vũ Văn Vui   1 07/10/1967 An Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.02 002183/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/05/1996   01 Toàn thời gian     X quang K03
2 K03 002736 Phạm Đình Phô   1 21/08/1963 An Mỹ - Quỳnh Phụ - Thái Bình     Khác 02 BS V.08.01.02 002736/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/01/1994   01 Toàn thời gian     X quang K03
3 K01 000860 Nguyễn Thị Hồng Huế   2 18/11/1972 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 000860/HP-CCHN 05/10/2012 Hải Phòng 01/01/1997   01 Toàn thời gian     X quang K01
4 K01 005865 Nguyễn Văn Điển   1 05/01/1962 Song An - Vũ Thư - Thái Bình      Khác 02 BS V.08.01.03 005865/HP-CCHN 28/05/2014 Hải Phòng 01/07/1997   01 Toàn thời gian       K01
5 K01 001926 Nguyễn Thu Trang   2 30/11/1990 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001926/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/12/2010   01 Toàn thời gian       K01
6 K01 001927 Nguyễn Thị Phương   2 01/11/1982 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001927/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K01
7 K01 001925 Phạm Thị Minh Thuý   2 27/06/1990 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001925/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/12/2010   03 Toàn thời gian       K01
8 K01 002748 Vũ Thị Lan   2 18/11/1986 Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.13 002748/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/07/2008   03 Toàn thời gian       K01
9 K01 002205 Hoàng Thị Thu Hằng   2 14/07/1982 Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002205/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/11/2009   03 Toàn thời gian       K01
10 K01 002732 Vũ Thị Tươi   2 01/09/1990 Tân Viên - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002732/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/04/2011   03 Toàn thời gian       K01
11 K01 002749 Phan Thu Anh   2 12/11/1988 Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.12 002749/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/06/2011   03 Toàn thời gian       K01
12 K01 001946 Bùi Thị Yến   2 10/09/1990 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001946/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/01/2011   03 Toàn thời gian       K01
13 K01 007070 Lê Thị Thanh Chi   2 09/11/1991 Thủy Đường - Thủy Nguyên - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 007070/HP-CCHN 25/05/2015 Hải Phòng 01/04/2014   03 Toàn thời gian       K01
14 K01 008250 Bùi Thị Thủy    2 20/12/1991 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008250/HP-CCHN 26/11/2015 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K01
15 K01 008622 Dương Thị Trang   2 07/08/1990 Nhân Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008622/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K01
16 K01 008627 Phạm Thị Ngọc Huế   2 18/04/1994 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008627/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K01
17 K39 001932 Phạm Thị Hoè   2 02/10/1973 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 BS V.08.01.03 001932/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/03/2007   01 Toàn thời gian     CK CĐHA K39
18 K39 009582 Nguyễn Văn Dương   1 28/04/1985 Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh     Khác 02 BS V.08.01.03 009582/HP-CCHN 20/01/2017 Hải Phòng 01/12/2014   01 Toàn thời gian     CK CĐHA K39
19 K39 001958 Lê Minh Sơn   1 04/01/1974 Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam     Khác 18 KTY V.08.07.18 001958/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/11/1998   05 Toàn thời gian       K39
20 K39 002734 Nguyễn Văn Đức   1 28/02/1982 Quốc Tuấn - An Dương - Hải Phòng     Khác 18 KTY V.08.07.19 002734/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/11/1998   05 Toàn thời gian       K39
21 K39 001956 Vũ Văn Tiền   1 10/11/1987 Tân Trào - Thanh Miện - Hải Dương     Khác 18 KTY V.08.07.19 001956/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/12/2009   05 Toàn thời gian       K39
22 K39 001917 Vũ Ngọc Quân   1 26/08/1975 Bát Trang - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001917/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/1998   03 Toàn thời gian       K39
23 K36 001942 Trần Thị Loan   2 04/09/1986 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 22 KTY V.08.07.19 001942/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/12/2008   05 Toàn thời gian       K36
24 K36 002174 Nguyễn Thị Thơm   2 29/01/1988 Quang Trung- An Lão - Hải Phòng     Khác 22 KTY V.08.07.19 002174/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2010   05 Toàn thời gian       K36
25 K36 001903 Nguyễn Thị Tình   2 17/03/1988 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 22 KTY V.08.07.19 001903/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/04/2010   05 Toàn thời gian       K36
26 K39 008620 Vũ Xuân Sô   1 28/08/1991 Hạ Bì - Yết Kiêu - Gia Lộc - Hải Dương     Khác 18 KTY V.08.07.18 008620/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   05 Toàn thời gian       K39
27 K36 000761 Nguyễn Thị Hiền   2 21/11/1992       Khác 22 KTY V.08.07.18 0007619/HD-CCH 20/11/2015 Hải Dương     05 Toàn thời gian       K36
28 K29 002196 Cao Trung Dũng   1 16/08/1980 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 15 BS V.08.01.03 002196/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/06/2002   01 Toàn thời gian       K29
29 K28 005422 Trần Minh Đức   1 23/10/1980 Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình     Khác 16 BS V.08.01.03 005422/HP-CCHN 17/04/2014 Hải Phòng 01/06/2005   01 Toàn thời gian     X quang K28
30 K29 006412 Phạm Thị Thắm   2 19/08/1977 Hiệp Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng     Khác 16 YSI V.08.03.07 006412/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/11/2010   02 Toàn thời gian       K29
31 K29 006413 Nguyễn Trần Tuấn   1 11/11/1991 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 15 YSI V.08.03.07 006413/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/07/2012   02 Toàn thời gian       K29
32 K29 002178 Lê Thị Cúc   2 20/07/1984 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002178/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/10/2006   03 Toàn thời gian       K29
33 K29 010182 Nguyễn Tuấn Anh   1 18/01/1994 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 010182/HP-CCHN 20/11/2017 Hải Phòng 01/11/2015   02 Toàn thời gian       K29
34 K29 001954 Nguyễn Thị Như Trang   2 10/12/1981 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001954/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/10/2006   03 Toàn thời gian       K29
35 K29 001929 Nguyễn Thị Ngọc Bích   2 24/10/1983 Lê Lợi - An Dương - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001929/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/2008   03 Toàn thời gian       K29
36 K27 001930 Đỗ Thị Hoà   2 19/08/1973 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 BS V.08.01.03 001930/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/01/1995   01 Toàn thời gian     KCB chuyên khoa Bác sỹ gia đình  K27
37 K01 008931 Đinh Ngọc Ánh   2 27/10/1984 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 008931/HP-CCHN 12/05/2016 Hải Phòng 01/10/2006   01 Toàn thời gian     KB, CB sản phụ khoa K01
38 K01 006406 Nguyễn Văn Thành   1 28/10/1976 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 006406/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/07/2010   01 Toàn thời gian       K01
39 K01 002173 Nguyễn Thị Thảo   2 22/11/1982 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002173/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2006   03 Toàn thời gian       K01
40 K01 006408 Đỗ Thị Hoà   2 20/08/1990 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 006408/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/01/1995   02 Toàn thời gian       K01
41 K16 002755 Trần Thị Huyền   2 12/01/1985 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 002755/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/01/2009   02 Toàn thời gian       K16
42 K01 005867 Hoàng Tiến Đạt   1 31/08/1986 Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 005867/HP-CCHN 28/05/2014 Hải Phòng 01/09/2011   02 Toàn thời gian       K01
43 K01 002757 Vũ Bá Tứ   1 01/10/1961 Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002757/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/08/1986   03 Toàn thời gian       K01
44 K01 008615 Đào Thị Thơm   2 07/12/1989 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 008615/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K01
45 K01 002753 Trần Như Quỳnh   2 08/07/1991 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002753/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/11/2011   03 Toàn thời gian       K01
46 K01 001915 Lương Thị Thu   2 08/11/1987 Tân Viên - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001915/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/12/2008   03 Toàn thời gian       K01
47 K01 005544 Nguyễn Thị Chuyển   2 07/01/1983 Du Lễ - Kiến Thụy - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 005544/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/03/2009   03 Toàn thời gian       K01
48 K29 001944 Bùi Thị Hải Yến   2 22/05/1986 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001944/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/07/2009   03 Toàn thời gian       K29
49 K29 006216 Đặng Thị Hà Anh   2 05/06/1992 Tân Viên - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.03.07 006216/HP-CCHN 31/07/2014 Hải Phòng 01/06/2013   03 Toàn thời gian       K29
50 K29 002175 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ   2 26/01/1984 Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.05.13 002175/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/04/2011   02 Toàn thời gian       K29
51 K29 008619 Bùi Duy Quang   1 25/11/1994 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008619/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K29
52 K29 008414 Nguyễn Thị Thu Hường   2 29/12/1992 Hoàng Xá - Thị trấn An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008414/HP-CCHN 22/12/2015 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K29
53 K30 005861 Chu Mạnh Cường   1 07/04/1978 Thanh Hội - Trung Tú - Ứng Hòa - Hà Nội     Khác 02 BS V.08.01.03 005861/HP-CCHN 28/05/2014 Hải Phòng 01/03/2014   01 Toàn thời gian     KCB chuyên khoa Mắt  K30
54 K30 009740 Đỗ Thị Huyền   2 25/03/1991 Yên Tiến - Ý Yên - Hà Nam     Khác 02 BS V.08.01.03 009740/HP-CCHN 22/02/2017 Hải Phòng 01/08/2015   01 Toàn thời gian       K30
55 K30 006409 Các Văn Hiệu   1 07/06/1989 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 006409/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/05/2011   02 Toàn thời gian       K30
56 K30 001910 Nguyễn Thị Liền   2 21/08/1978 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001910/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/2010   03 Toàn thời gian       K30
57 K30 001919 Bùi Thị Lan   2 04/12/1990 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001919/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/03/2012   03 Toàn thời gian       K30
58 K30 003507 Phạm Thúy Hồng   2 12/08/1989 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 003507/HP-CCHN 02/01/2014 Hải Phòng 01/11/2010   03 Toàn thời gian       K30
59 K30 002194 Nguyễn Thị Lương   2 02/12/1987 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002194/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K30
60 K30 009267 Phạm Thị Kim Dung   2 13/07/1987 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 009267/HP-CCHN 26/09/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K30
61 K43 002318 Phùng Thị Phương Thảo   2 17/09/1982 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002318/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/09/2004   03 Toàn thời gian       K43
62 K43 002186 Vũ Thị Oanh   2 22/01/1987 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002186/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/09/2010   03 Toàn thời gian       K43
63 K43 005866 Bùi Thị Thoa   2 02/03/1979 Đồng Thái - An Dương - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.05.13 005866/HP-CCHN 28/05/2014 Hải Phòng 01/01/2006   04 Toàn thời gian       K43
64 K03 001414 Phạm Xuân Thịnh   1 02/12/1978 Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 001414/HP-CCHN 10/01/2013 Hải Phòng 01/07/2005   01 Toàn thời gian       K03
65 K01 002171 Nguyễn Thị Thu Hương   2 05/08/1986 Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002171/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/10/2007   03 Toàn thời gian       K01
66 K01 001901 Bùi Thị Phương   2 13/03/1989 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001901/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/07/2010   03 Toàn thời gian       K01
67 K01 002744 Lê Thị Thư   2 07/10/1983 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002744/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/01/2006   03 Toàn thời gian       K01
68 K01 006433 Nguyễn Thị Thảo   2 23/09/1986 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 006433/HP-CCHN 04/09/2014 Hải Phòng 01/01/2006   03 Toàn thời gian       K01
69 K27 002746 Phạm Thị Huyền Trang   2 16/08/1988 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002746/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/01/2009   04 Toàn thời gian       K27
70 K27 002741 Phạm Thị Thương   2 04/12/1986 Tự Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002741/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/08/2011   04 Toàn thời gian       K27
71 K27 002752 Lưu Thị Giang   2 17/09/1988 Văn Giai - Chí Minh - Chí Linh - Hải Dương     Khác 13 HS V.08.06.16 002752/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/07/2010   04 Toàn thời gian       K27
72 K39 001916 Đồng Tiến Long   1 17/08/1978 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 18 KTY V.08.07.19 001916/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/04/2005   05 Toàn thời gian       K39
73 K39 001900 Phạm Ngọc Dân   1 11/02/1987 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 18 KTY V.08.07.18 001900/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/03/2009   05 Toàn thời gian       K39
74 K36 002754 Trịnh Thị Thu Phương   2 05/11/1984 Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng     Khác 22 KTY V.08.07.19 002754/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/07/2010   05 Toàn thời gian       K36
75 K39 002170 Ngô Văn Nguyện   1 25/11/1984 Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 22 KTY V.08.07.19 002170/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2007   05 Toàn thời gian       K39
76 K36 002738 Phạm Phú Bắc   1 17/04/1984 Thuận Thiên - Kiến Thụy - Hải Phòng     Khác 18 KTY V.08.07.18 002738/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/03/2006   05 Toàn thời gian       K36
77 K01 009495 Hoàng Thị Thanh   2 12/04/1993 Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 009495/HP-CCHN 15/12/2016 Hải Phòng 01/07/1985   03 Toàn thời gian       K01
78 K03 007167 Đào Thị Quyên   2 12/11/1977 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 007167/HP-CCHN 30/07/2015 Hải Phòng 01/01/2014   01 Toàn thời gian       K03
79 K03 001906 Lê Thị Thu Hiền   2 13/02/1981 Quang Hưng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001906/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/2005   03 Toàn thời gian       K03
80 K03 002728 Nguyễn Thị Hương   2 20/04/1987 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002728/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/06/2008   03 Toàn thời gian       K03
81 K03 002320 Phạm Phương Dung   2 08/03/1985 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002320/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K03
82 K03 001914 Lục Hà Giang   2 12/03/1989 Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh     Khác 29 DD V.08.05.13 001914/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/2010   03 Toàn thời gian       K03
83 K03 002202 Nguyễn Thị Thu Trang   2 12/06/1991 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002202/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/12/2010   03 Toàn thời gian       K03
84 K01 005807 Vũ Thị Lan   2 08/03/1986 Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.13 005807/HP-CCHN 20/05/2014 Hải Phòng 01/07/2008   03 Toàn thời gian       K01
85 K03 002733 Nguyễn Lan Anh   2 08/09/1989 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002733/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K03
86 K03 001905 Nguyễn Thị Thu Trang   2 19/12/1990 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001905/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/12/2010   03 Toàn thời gian       K03
87 K03 001961 Vũ Thị Thuỳ Linh   2 08/08/1990 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.05.13 001961/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/04/2011   02 Toàn thời gian       K03
88 K03 008623 Phùng Thị Phương   2 17/03/1993 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 008623/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/04/2014   02 Toàn thời gian       K03
89 K11 002204 Nguyễn Thị Thuỷ   2 20/01/1970 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 002204/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/05/2002   01 Toàn thời gian       K11
90 K11 005851 Mạc Thị Đỗ Đoan   2 13/03/1979 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 005851/HP-CCHN 20/05/2014 Hải Phòng 01/05/2002   01 Toàn thời gian       K11
91 K11 006411 Nguyễn Thị Ngọc Lan   2 09/06/1986 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 006411/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/09/2011   02 Toàn thời gian       K11
92 K11 001902 Nguyễn Thị Cảnh   2 26/02/1990 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 001902/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/04/2011   02 Toàn thời gian       K11
93 K11 002735 Vũ Thị Giang   2 12/07/1977 Lãm Hà - Kiến An - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002735/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/10/2006   03 Toàn thời gian       K11
94 K11 001945 Phùng Thị Mai   2 18/10/1989 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001945/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K11
95 K19 001924 Nguyễn Thị Liển   2 09/04/1988 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001924/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/10/2010   03 Toàn thời gian       K19
96 K11 001907 Lê Thị Lữu   2 02/02/1972 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001907/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/01/1997   03 Toàn thời gian       K11
97 K11 002184 Lục Thị Cẩm Dương   2 09/04/1985 Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh     Khác 29 DD V.08.05.13 002184/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/03/2011   03 Toàn thời gian       K11
98 K11 008616 Phạm Thị Tuyết Hà   2 19/10/1994 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008616/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K11
99 K02 001912 Đỗ Thị Hồng Phê   2 24/07/1967 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 001912/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/01/2006   01 Toàn thời gian     KB, CB CK Nhi K02
100 K02 005864 Đồng Tiến Giang   1 17/08/1978 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 005864/HP-CCHN 28/05/2014 Hải Phòng 01/11/2005   01 Toàn thời gian       K02
101 K02 002729 Lương Thị Việt Hà   2 01/10/1981 Tân Viên - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002729/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/11/2005   03 Toàn thời gian       K02
102 K02 005809 Nguyễn Thị Thuỳ   2 05/02/1986 Hợp Tiến - Nam Sách - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.13 005809/HP-CCHN 20/05/2014 Hải Phòng 01/10/2012   03 Toàn thời gian       K02
103 K02 001904 Trần Thị Huệ   2 24/08/1983 Bát Trang - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001904/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/01/2006   03 Toàn thời gian       K02
104 K02 001955 Nguyễn Văn Anh   1 20/08/1982 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001955/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/11/2009   03 Toàn thời gian       K02
105 K02 001934 Đoàn Văn Trung   1 16/10/1990 Bát Trang - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001934/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/11/2010   03 Toàn thời gian       K02
106 K02 002187 Đỗ Thị Sen   2 24/07/1986 Đa Phúc - Dương Kinh - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002187/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/07/2011   03 Toàn thời gian       K02
107 K02 001953 Hoàng Thị Minh Tuyết   2 26/03/1986 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001953/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/10/2010   03 Toàn thời gian       K02
108 K02 006525 Vũ Việt Hoàng   1 16/08/1992 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 006525/HP-CCHN 10/10/2014 Hải Phòng 01/05/2013   02 Toàn thời gian       K02
109 K02 006629 Lê Thị Thuý Lan   2 30/09/1992 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 006629/HP-CCHN 26/11/2014 Hải Phòng 01/11/2013   03 Toàn thời gian       K02
110 K02 002191 Đoàn Thị Thu Thuỷ   2 07/01/1985 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002191/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2006   03 Toàn thời gian       K02
111 K02 008621 Hoàng Thị Yến   2 28/06/1992 Quy Tức - Phù Liễn - Kiến An - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008621/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K02
112 K18 000322 Nguyễn Thị Phiến   2 10/02/1979 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 03 BS V.08.01.03 000322/HP-CCHN 29/06/2012 Hải Phòng 01/12/1999   01 Toàn thời gian       K18
113 K18 000103 Trần Thị Thu Hằng   2 14/07/1982 An Lư - Thủy Nguyên - Hải Phòng     Khác 02 BS V.08.01.03 000103/HP-CCHN 31/03/2017 Hải Phòng 01/06/2008   01 Toàn thời gian       K18
114 K18 002203 Nguyễn Thị Thanh Tâm   2 19/06/1977 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002203/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/11/1998   03 Toàn thời gian       K18
115 K01 006427 Vũ Thị Tươi   2 02/01/1990 Tân Viên - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 006427/HP-CCHN 04/09/2014 Hải Phòng 01/04/2011   03 Toàn thời gian       K01
116 K18 007068 Đinh Thị Thu   2 21/08/1992 Tây Đô - Hưng Hà - Thái Bình     Khác 29 DD V.08.05.13 007068/HP-CCHN 25/05/2015 Hải Phòng 01/04/2014   03 Toàn thời gian       K18
117 K18 006405 Phú Thị Minh Trang   2 16/07/1991 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 006405/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/03/2012   03 Toàn thời gian       K18
118 K18 001921 Nguyễn Thị Thắm   2 03/09/1988 An Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001921/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/06/2009   03 Toàn thời gian       K18
119 K18 001923 Trịnh Thị Phượng   2 15/02/1990 Bát Trang - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001923/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/2011   03 Toàn thời gian       K18
120 K18 003069 Phạm Thị Thanh Thuỷ   2 06/10/1986 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 003069/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/07/2008   03 Toàn thời gian       K18
121 K18 001959 Nguyễn Minh Ngọc   2 21/04/1991 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001959/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/03/2012   03 Toàn thời gian       K18
122 K18 002207 Phùng Thị Tuyền   2 24/08/1988 Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002207/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/04/2010   03 Toàn thời gian       K18
123 K16 001931 Hoàng Tuấn Tiến   1 05/12/1982 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 08 BS V.08.01.03 001931/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/12/2007   01 Toàn thời gian     KB, CB Nội tổng hợp; KB, CB chuyên khoa PHCN K16
124 K16 001960 Hoàng Thị Nga   2 25/07/1977 Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 08 BS V.08.01.03 001960/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/12/1999   01 Toàn thời gian     KB, CB chuyên khoa Phục hồi chức năng K16
125 K16 009486 Đoàn Thị Vân   2 11/04/1989       Khác 08 BS V.08.01.03 009486/HP-CCHN 15/12/2016 Hải Phòng     01 Toàn thời gian       K16
126 K16 006434 Phạm Quang Huy   1 19/06/1990 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 08 YSI V.08.03.07 006434/HP-CCHN 04/09/2014 Hải Phòng 01/05/2013   02 Toàn thời gian       K16
127 K16 009785 Nguyễn Thanh Tùng   1 03/06/1995       Khác 29 YSI V.08.03.07 009785/HP-CCHN 01/06/2017 Hải Phòng     02 Toàn thời gian       K16
128 K16 001940 Nguyễn Thị Linh   2 21/12/1984 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 08 KTY V.08.07.19 001940/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/11/2010   05 Toàn thời gian       K16
129 K16 001957 Lương Thị Thanh Hoà   2 24/06/1984 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001957/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/03/2006   03 Toàn thời gian       K16
130 K16 001937 Nguyễn Thị Chuyên   2 28/11/1991 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001937/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/03/2012   03 Toàn thời gian       K16
131 K16 001965 Đào Thị Phúc   2 20/04/1977 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001965/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/06/2003   03 Toàn thời gian       K16
132 K16 001935 Phạm Thị Quyên   2 13/02/1983 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001935/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/09/2009   03 Toàn thời gian       K16
133 K16 002498 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu   2 03/02/1981 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002498/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/04/2008   03 Toàn thời gian       K16
134 K16 001908 Đào Thị Hằng   2 11/08/1988 Quang Hưng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001908/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/04/2009   03 Toàn thời gian       K16
135 K16 001950 Nguyễn Thị Thuỳ Liên   2 07/11/1988 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001950/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/01/2010   03 Toàn thời gian       K16
136 K27 002200 Nguyễn Thị Mai Quế   2 25/10/1977 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 BS V.08.01.02 002200/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/05/2002   01 Toàn thời gian     CK CĐHA K27
137 K27 000828 Phạm Thị Vân   2 05/06/1982 Ngũ Phúc - Kiến Thụy - Hải Phòng     Khác 13 BS V.08.01.03 000828/HP-CCHN 03/10/2012 Hải Phòng 01/09/2006   01 Toàn thời gian      KCB chuyên khoa Bác sỹ gia đình  K27
138 K27 001964 Ngô Thị Oanh   2 10/11/1973 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.15 001964/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/12/1998   04 Toàn thời gian       K27
139 K27 002751 Phan Thị Hiền   2 07/01/1975 Bát Trang - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002751/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/11/1998   04 Toàn thời gian       K27
140 K27 002189 Nguyễn Thị Huyên   2 06/06/1981 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002189/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/11/2005   04 Toàn thời gian       K27
141 K27 002206 Vũ Thị Liễu   2 25/12/1983 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002206/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/03/2006   04 Toàn thời gian       K27
142 K27 002210 Lê Thị Thủy   2 21/10/1984 Thanh Hà - Hải Dương      Khác 13 HS V.08.06.16 002210/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2009   04 Toàn thời gian       K27
143 K27 002208 Đào Thị Duyên   2 04/09/1985 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002208/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2007   04 Toàn thời gian       K27
144 K27 002737 Hoàng Thị Thu Hương   2 23/03/1986 Ngọc Xuyên - Đồ Sơn - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002737/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/01/2007   04 Toàn thời gian       K27
145 K27 002190 Nguyễn Thị Thuý   2 27/02/1981 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002190/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/01/2006   04 Toàn thời gian       K27
146 K27 002192 Cao Thị Ngoan   2 06/12/1983 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002192/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/07/2005   04 Toàn thời gian       K27
147 K27 002198 Nguyễn Thị Hòa   2 13/02/1984 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 002198/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/12/2011   04 Toàn thời gian       K27
148 K27 006765 Bùi Thị Thanh   2 30/10/1992 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 006765/HP-CCHN 01/11/2014 Hải Phòng 01/03/2012   04 Toàn thời gian       K27
149 K27 009266 Vũ Thị Lý   2 30/11/1992 Văn Khê - An Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.16 009266/HP-CCHN 26/09/2016 Hải Phòng 01/11/2015   04 Toàn thời gian       K27
150 K19 002177 Đinh Trọng Du   1 19/08/1979 Tân Dân - An Lão - Hải Phòng     Khác 10 BS V.08.01.03 002177/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/09/2004   01 Toàn thời gian      Khám chữa bệnh CK Gây mê hồi sức; siêu âm, Xquang K19
151 K19 002182 Phạm Thị Thu Hà   2 19/12/1974 Thị trấn Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 10 BS V.08.01.03 002182/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/12/1998   01 Toàn thời gian      KCB chuyên khoa Gây mê hồi sức, KCB chuyên khoa Bác sỹ gia đình K19
152 K19 006414 Nguyễn Anh Tuấn   1 26/08/1991 An Thắng - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 YSI V.08.03.07 006414/HP-CCHN 26/08/2014 Hải Phòng 01/11/2011   02 Toàn thời gian       K19
153 K19 001933 Trần Thị Kim Huệ   2 28/10/1986 Đa Phúc - Kiến Thụy - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001933/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/01/2007   03 Toàn thời gian       K19
154 K19 001947 Dương Thị Mai Hoa   2 25/02/1982 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001947/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/09/2004   03 Toàn thời gian       K19
155 K19 002176 Phạm Xuân Trình   1 06/12/1984 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002176/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/11/2008   03 Toàn thời gian       K19
156 K19 002750 Vũ Thị Hải   2 10/03/1983 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 002750/HP-CCHN 24/11/2013 Hải Phòng 01/08/2009   03 Toàn thời gian       K19
157 K19 002197 Đoàn Đình Sức   1 12/01/1988 An Đức - Ninh Giang - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.13 002197/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/10/2009   03 Toàn thời gian       K19
158 K19 001943 Nguyễn Thị Ngọc   2 27/08/1989 Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Dương     Khác 29 DD V.08.05.13 001943/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/12/2010   03 Toàn thời gian       K19
159 K19 008624 Nguyễn Đức Thịnh   1 24/04/1993 Trường Thành - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008624/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K19
160 K19 008618 Nguyễn Văn Minh   1 22/03/1993 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 008618/HP-CCHN 06/01/2016 Hải Phòng 01/11/2015   03 Toàn thời gian       K19
161 K03 001939 Vũ Thị Luyến   2 15/02/1972 Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001939/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/05/1995   03 Toàn thời gian       K03
162 K03 001920 Trịnh Thị Châu Loan   2 05/01/1976 Quang Trung - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001920/HP-CCHN 31/07/2013 Hải Phòng 01/11/1998   03 Toàn thời gian       K03
163 K03 002201 Ngô Hồng Anh   2 11/05/1984 Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 002201/HP-CCHN 21/09/2013 Hải Phòng 01/03/2006   03 Toàn thời gian       K03
164 K03 001948 Ngô Lan Phương   2 23/10/1981 Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.13 001948/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/06/2010   03 Toàn thời gian       K03
165 K03 001936 Phan Thị Hồng   2 07/07/1984 Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng     Khác 13 HS V.08.06.15 001936/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/10/2007   04 Toàn thời gian       K03
166 K03 001949 Nguyễn Thị Nga   2 28/06/1981 An Tiến - An Lão - Hải Phòng     Khác 29 DD V.08.05.12 001949/HP-CCHN 01/08/2013 Hải Phòng 01/10/2006   03 Toàn thời gian       K03
167 K01 000111 Trần Quốc Bốn   1 10/08/1962 Thái Thành - Thái Thụy - Thái Bình      Khác 02 BS V.08.01.03 000111/HP-CCHN 23/04/2012 Hải Phòng 01/07/1996   01 Toàn thời gian     Phòng khám chẩn đoán hình ảnh; Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khám bệnh, chữa bệnh Nội - Nhi K01
168 K29 006510 Ngô Thị Hiên   2 06/07/1979 An Thái - An Lão - Hải Phòng     Khác 16 BS V.08.01.03 006510/HP-CCHN 10/10/2014 Hải Phòng 01/09/2006   01 Toàn thời gian     KB, CB chuyên khoa Tai mũi họng  K29
Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1 412
  • Tất cả: 180403
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !